معماری خانه پادیاو

قدمت: صفوی

قدمت خانه پادیاو به دوران صفویه یعنی حدود چهارصد سال پیش و حتی کمی قبل تر برمیگردد که در طی این دوران تغییرات مختلفی در خانه رخ داده است اما آنچه امروز مشاهده میکنید نتیجه جریان زندگی یکصد سال پیش این خانه است. خانه پادیاو مانند تمامی خانه های کویری دارای حیاط مرکزی است و اتاق های تو در تویی که به دور حیاط قرار گرفته است. اتاق زمستان نشین در جبهه شمالی قرار دارد و اتاق تابستان نشین که در جبهه جنوبی قرار دارد، شاید روزگاری دور تالار این خانه بوده است. الگوی این خانه گودال باغچه (پادیاو ) است که شامل دو حیاط می شود.
فضای طبقه پایین چهارصفه است و دیوار اتاق ها دستکند است. همچنین سقف هر اتاق دارای تکنیک متفاوت طاق زنی مانند کجاوه، آهنگ، فیلپوش، کوکبی است. با اینکه متراژ این خانه بزرگ نیست اما از لحاظ معماری دارای ارزش است. سردابی که در خانه است، روزگاری چاه آب درونش بوده که به مسیر قنات ارتباط داشته است.