معنی پادیاو

وجه تسمیه لغت پادیاو

زنده ياد استاد محمد كريم پيرنيا، “پادياو” را همان “گودال باغچه” مي نامند كه به فرانسوي “پاسيو” گفته ميشود. حياط دور بسته ايي كه حوض يا جوي آب در ميان داشته باشد. در فارسي كهن بمعناي پاکی و بعد از اسلام در زيارتگاهها بنام وضوخانه جاي گرفت.
در كتاب فرهنگ مِهرازي( معماري) ايران از دكتر بيژن رفيعي نژاد نيز آماده است كه در يزد پادياو يا همان باغچه گود جايگاهي بوده براي شستشو و وضو گرفتن يا ميانسراي كوچكي كه جوي آب و تاغ نماهايي در پيرامون داشته باشد.