| فعالیت اقامتی خانه پادیاو متوقف شده است |

| اتاق ها |

اتاق آذریزدی